Peyzaj Mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, onarılması konularını kapsayan bir planlama ve tasarım dalıdır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ekoloji, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içerisinde incelemeyi, insan ve fiziksel çevresi ile birlikte doğal ve kültürel kaynakları, koruma-yönetme temelinde sanatı, bilimi, mühendisliği ve teknolojiyi kombine ederek alan planlaması, tasarımı ve yönetimi konusunda problemlere çözüm üretebilen peyzaj mimarları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün öz görevi; geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekânı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen Peyzaj Plancıları ve Peyzaj Tasarımcıları ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Eğitim sonucunda bir peyzaj mimarının, peyzaj kalitesini geliştirmeye ve korumaya karşı duyarlı olması, tasarımın sanatsal, humanistik ve ekolojik yaklaşımlarını anlaması, planlama ve tasarımda sorunu analiz etme yeteneğine sahip olması, tasarımın uygulamaya aktarımı için teknik yeterliliğe sahip olması, yönetim ve mesleki etik dahil olmak üzere mesleki uygulamaların her alanında yetenekli olması hedeflenmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvanları ve Sorumlulukları

Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nü bitiren öğrenciye "Peyzaj Mimarlığı Lisans Diploması" ve "Peyzaj Mimarı" unvanı verilir.

Mezunların istihdam alanları

Ülkemizde Peyzaj Mimarları; Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm, Su ve Orman Bakanlıkları; Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Birimleri, İller Bankası, Karayolları ve DSİ Genel Müdürlükleri, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi kamu kuruluşlarının Planlama, Tasarım, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Stratejik Çevresel Değerlendirme konularındaki etkinliklerinde yoğun ve etkili görev alabilirler. Peyzaj Mimarları, özel sektör bağlamında gerek çalışan olarak ve gerekse kendi adına; Planlama ve Tasarım Büroları, Peyzaj Uygulama Müteahhitlik Firmaları yanında Yapı Denetim Kuruluşları, Turizm Tesisleri, Ulusal ve Uluslararası çevre örgütlerinde çalışma olanağına sahiptir.

Peyzaj Mimarlığı mesleğinin uzmanlık alanları;

- Doğal çevrenin kalitesinin korunması

- Ekosistem ve kaynak analizi

- Bozunuma uğramış alanların onarımı

- Özel ve kamuya ait alanların planlaması

- Kentsel mekânların düzenlenmesi

- Tarihi peyzaj öğelerinin korunması, iyileştirilmesi

- Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi

- Mesleki araştırma, inceleme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Peyzaj Mimarlığı aşağıdaki alanlarda planlama, tasarım ve uygulama çalışmaları yapar;

- Rekreasyon alanları, parklar ve oyun alanları

- Turizm ve dinlenme tesisleri

- Kentsel ve kırsal yerleşim alanları

- Kültürel alanlar; hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, açık-müze ve amfi tiyatrolar

- Okul ve üniversite kampüsleri

- Ticari endüstriyel alanlar

- Yat limanı ve su kıyıları

- Kentsel yaya alanları

- Tarımsal alanlar

- Karayolları

Misyon

Mesleki bilgi, görgü ve donanımı ulusal ve uluslararası ölçütlerle uyumlu, gelişmeye ve iletişime açık, bilgisini toplumun ve insanlığın yararına sunan, araştırıcı ve üretken bireyler yetiştirmek, fiziksel yapıyı sanatsal bir çerçeve içinde değerlendirmek, bulunduğu bölgenin doğal ve kültürel yapısını koruyan, kentin fiziksel çevresini iyileştirmeye dönük araştırmalar yapmak ve uygulamak.

Vizyon

Ulusal düzeyde; akademik kadrosu, eğitim sistemi, öğrencileri ve mezunları ile çağdaş, bilim ve sanatta örnek gösterilen, uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları yakalamış ve ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla işbirliği içerisinde olan bir bölüm olmak.

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 2019-05-13 14:39:37
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019